GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Số 175 Dốc Đá Bạc, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Email :  c3xuankhanh@hanoiedu.vn

Điện thoại : 02433838221

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 

4. Mục tiêu đào tạo: 
5. Phương châm giáo dục: 
6. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu Trường THPT Xuân Khanh